کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

زردی برگ درختان

سحر طالبی

هفته دوبار اب به صورت قطره در تایم ۲ ساعت می دهیم سه بار اهن ایرانی(۲کیلو) داده شده . محلول گوگرد (۱لیتر)و سه بار سم پاشی و کود شیمیایی گلخانه ای (۳کیلو)داده شده است . ولی همچنان هر روز برگ درختان زرد تر و به سوختگی قهوه ای رسیده است
بدون پاسخ