کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

روش های گله داری و پرورش گوسفند

محمد جوانمردی

مهمترین روش های گله داری و پرورش گوسفند در ایران کدامند؟ هرکدام چه مزایا و محدودیتهایی دارند؟

نام پاسخ دهنده : آقای دکتر رضا ابراهیمی

0
یکشنبه, 31 شهریور 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

روشهای مختلفی وجود دارد

پرورش گوسفند به روش چرای آزاد

این روش در بخش هایی استفاده می شود که از آب و هوایی معتدل برخوردار بوده و همچنین در نزدیکی مراتع گسترده و پربار قرار گرفته اند. 

پرورش گوسفند نژاد خالص

دراین روش تنها از یک نژاد خالص برای پرورش استفاده می شود و تمام کارها در راستای نگهداری و پایدار کردن صفات آن نژاد انجام می شود. 

پرورش گوسفند به روش آمیخته گری

این روش هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان برای دستیابی به بیشترین بهره برداری از گنجایش تولید نژاد گوسفند استفاده می شود. د

پرورش گوسفند در مزرعه

نموداری از روش فشرده است که به جز بخش های عشایری ایران (که از روش گسترده و جابجایی استفاده می کنند)، در بیشترروستاهای ایران استفاده می شود.