کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

روش های گله داری و پرورش گوسفند

محمد جوانمردی

مهمترین روش های گله داری و پرورش گوسفند در ایران کدامند؟ هرکدام چه مزایا و محدودیتهایی دارند؟
0
یکشنبه, 31 شهریور 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

روش های پرورش گوسفندان بر اساس نوع دام:

 • پرورش گله خالص
 • روش پرورش آميخته
 • پرورش سنتی
 • پرورش بره ها

روش های پرورش گوسفند بر اساس روش تغذيه ای:

 • پرورش در مراتع و مزارع
 • پرورش به روش چرای آزاد
 • پرورش به روش نيمه آزاد
 • پرورش به روش پرواربندی

پرورش گوسفند به روش پرورش گله خالص:

این روش در کشورهای پیشرفته و علمی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز روش پرورش گوسفند دیده می شود و 18 ایستگاه اصلاح  نژاد گوسفند و بز در کشور ما وجود دارد. شاید بتوان هم خوني را بزرگترین اشکال این روش دانست که منجر به عوارض و نارسائي هاي آناتوميكي شده و افزایش تلفات جنین و افراد ناقص الخلقه را به همراه خواهد داشت. برای پیش گیری از این عوارض باید هر چند سال یک بار قوچ هاي گله را با قوچ هاي گله هاي ديگر از همين نژاد تعویض نمود.

روش پرورش آمیخته:

برای تركيب صفات برتر نژادهاي مختلف از این روش استفاده می شود. برای مثال برای ترکیب نژاد گوشتي و پشمي يا تلاقي شاخ دار و دنبه دار با نژاد ميش هاي بي شاخ و دم دراز و برای افزایش عملکرد و ترکیب صفات مثبت در گوسفندان از این روش استفاده می شود.

روش سنتی پرورش گوسفند:

در این روش نژاد ها به شکل درونی آمیزش می کنند اما برای جلوگیری از تولید بره ناقص و سقط جنین قوچ ها را با قوچ های گله های دیگر ترکیب می کنند و تا حدودی پرورش آمیخته در روش پرورش سنتی وجود دارد.

به طور معمول پرورش سنتی بره ها پس از 3 ماهگی از شیر گرفته می شوند و تا قبل از آن نزد مادرشان هستند اما معمولا بره ها زودتر از شیر گرفته می شوند و به شکل دستی تغذیه می شوند. در واقع پس از هفته دوم با يونجه و كنسانتره تغذیه می شوند. و می توان بره ها را هفته چهارم از مادر جدا کرد. حتی می توان آن ها را پس از هفته اول جدا کرده و با استفاده از شیر خشک تغذیه نمود.

روش های پرورش گوسفند بر اساس روش تغذيه ای:

پرورش در مراتع و مزارع: در این روش گوسفند ها در مراتعی با پوشش گیاهی کم نگهداری می شوند. می توان به ازای هر هكتار 20 تا 200 راس گوسفند نگهداری نمود. این روش در در روستاها و کشت وصنعت های ایران استفاده می شود.

پرورش به روش چرای آزاد: در این روش گله آزاد بوده و ییلاق و قشلاق می کند. منبع تغذیه نیز مراتع مختلف بوده و تا 4000 راس گوسفند نیز به این روش قابل نگهداری است.

پرورش به روش نيمه آزاد: این روش که به آن روش چراي انتقالي با استفاده از جايگاه نیز گفته می شود که در روستاها استفاده می شود. در این روش در زمستان نیز تغذیه به شکل دستی و در آغل انجام می شود. و در  فصول دیگر هم توسط چوپان به مراتع برده می شوند.


0
یکشنبه, 31 شهریور 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

روش های پرورش گوسفندان بر اساس نوع دام:

 • پرورش گله خالص
 • روش پرورش آميخته
 • پرورش سنتی
 • پرورش بره ها

روش های پرورش گوسفند بر اساس روش تغذيه ای:

 • پرورش در مراتع و مزارع
 • پرورش به روش چرای آزاد
 • پرورش به روش نيمه آزاد
 • پرورش به روش پرواربندی

پرورش گوسفند به روش پرورش گله خالص:

این روش در کشورهای پیشرفته و علمی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز روش پرورش گوسفند دیده می شود و 18 ایستگاه اصلاح  نژاد گوسفند و بز در کشور ما وجود دارد. شاید بتوان هم خوني را بزرگترین اشکال این روش دانست که منجر به عوارض و نارسائي هاي آناتوميكي شده و افزایش تلفات جنین و افراد ناقص الخلقه را به همراه خواهد داشت. برای پیش گیری از این عوارض باید هر چند سال یک بار قوچ هاي گله را با قوچ هاي گله هاي ديگر از همين نژاد تعویض نمود.

روش پرورش آمیخته:

برای تركيب صفات برتر نژادهاي مختلف از این روش استفاده می شود. برای مثال برای ترکیب نژاد گوشتي و پشمي يا تلاقي شاخ دار و دنبه دار با نژاد ميش هاي بي شاخ و دم دراز و برای افزایش عملکرد و ترکیب صفات مثبت در گوسفندان از این روش استفاده می شود.

روش سنتی پرورش گوسفند:

در این روش نژاد ها به شکل درونی آمیزش می کنند اما برای جلوگیری از تولید بره ناقص و سقط جنین قوچ ها را با قوچ های گله های دیگر ترکیب می کنند و تا حدودی پرورش آمیخته در روش پرورش سنتی وجود دارد.

به طور معمول پرورش سنتی بره ها پس از 3 ماهگی از شیر گرفته می شوند و تا قبل از آن نزد مادرشان هستند اما معمولا بره ها زودتر از شیر گرفته می شوند و به شکل دستی تغذیه می شوند. در واقع پس از هفته دوم با يونجه و كنسانتره تغذیه می شوند. و می توان بره ها را هفته چهارم از مادر جدا کرد. حتی می توان آن ها را پس از هفته اول جدا کرده و با استفاده از شیر خشک تغذیه نمود.

روش های پرورش گوسفند بر اساس روش تغذيه ای:

پرورش در مراتع و مزارع: در این روش گوسفند ها در مراتعی با پوشش گیاهی کم نگهداری می شوند. می توان به ازای هر هكتار 20 تا 200 راس گوسفند نگهداری نمود. این روش در در روستاها و کشت وصنعت های ایران استفاده می شود.

پرورش به روش چرای آزاد: در این روش گله آزاد بوده و ییلاق و قشلاق می کند. منبع تغذیه نیز مراتع مختلف بوده و تا 4000 راس گوسفند نیز به این روش قابل نگهداری است.

پرورش به روش نيمه آزاد: این روش که به آن روش چراي انتقالي با استفاده از جايگاه نیز گفته می شود که در روستاها استفاده می شود. در این روش در زمستان نیز تغذیه به شکل دستی و در آغل انجام می شود. و در  فصول دیگر هم توسط چوپان به مراتع برده می شوند.

 


نام پاسخ دهنده : آقای دکتر رضا ابراهیمی

0
یکشنبه, 31 شهریور 1398

0 امتیاز پاسخ :

3.0 ستاره

روشهای مختلفی وجود دارد

پرورش گوسفند به روش چرای آزاد

این روش در بخش هایی استفاده می شود که از آب و هوایی معتدل برخوردار بوده و همچنین در نزدیکی مراتع گسترده و پربار قرار گرفته اند. 

پرورش گوسفند نژاد خالص

دراین روش تنها از یک نژاد خالص برای پرورش استفاده می شود و تمام کارها در راستای نگهداری و پایدار کردن صفات آن نژاد انجام می شود. 

پرورش گوسفند به روش آمیخته گری

این روش هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان برای دستیابی به بیشترین بهره برداری از گنجایش تولید نژاد گوسفند استفاده می شود. د

پرورش گوسفند در مزرعه

نموداری از روش فشرده است که به جز بخش های عشایری ایران (که از روش گسترده و جابجایی استفاده می کنند)، در بیشترروستاهای ایران استفاده می شود.