کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

پیشگیری از بیماری تنفسی گاو

علی احمدی

با توجه به زیاد بودن میزان ناراحتی های تنفسی در گاوها چکار کنیم تا پیشگیری کنیم و ضرر کمتری را بپردازیم؟
بدون پاسخ