کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پرسش ها

مقدار علوفه برای تولید شیر

علی احمدی

برای اینکه اختلالی در تولید شیر بوجود نیاید و از طرف دیگر هزینه اضافی هم ندهیم بهترین میزان علوفه چقدر است؟
بدون پاسخ