کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

شير غذايي است كه بالاترين قابليت جذب را در بدن انسان داشته و به واسطه تامين بخشي از انرژي، پروتئين و مواد معـدني به ويژه كلسيـم مورد نياز انسان ميتواند سهـم عمـده اي را در سبد غذايـي جامعه داشته باشد. متاسفانه مصرف سرانه شيـر در ايـران پاييـن بوده و نزدیک

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی مدیریت تغذیه در واحد های صنعتی پرورش گاو شیری استان البرز و مقايسه بين وضعيت موجود و مطلوب بود. بدین منظور ابتدا آمارگاوداريهاي شيري صنعتي فعال استان تهيه و گاوداريها از نظر ظرفيت گاو مولد به پنج گروه ظرفیتی شامل:کمتر از 100 رأس ،100تا 199 رأس ،200تا 299 رأس، 300تا 499 رأس و بيشتر از500 رأس و هر گروه ظرفیتی نیز به چهارگروه تولیدی شامل ممتاز، پر تولید، متوسط تولید و کم تولید تقسیم شدند. سپس به روش نمونه گيري طبقه بندي شده تصادفي با انتساب متناسب، اقدام به انتخاب 20 درصد ازكل واحدها به عنوان نمونه های مورد مطالعه گرديد(جمعا 43 واحد) از طريق مراجعه به گاوداری و تكميل پرسشنامه و داده برداري مستقيم، وضعيت مديريت تغذيه در واحدهاي مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تفاوت بين مقادير مصرف شده و مورد نياز روزانه به ازاي هر رأس، از نظر ماده خشك مصرفی(كيلوگرم) ، انرژي خالص شيردهي (مگا كالري) ، پروتئين خام (کیلوگرم) ، دیواره سلولی (درصد در ماده خشک جیره)، كلسيم و فسفر) گرم ) به ترتيب برای گروه های تولیدی ممتاز: (66/0) ، (22/2)، (202/0)، (587/0) ( 52/42 )، (46/9-) پر تولید: (49/0)، (75/4)، (321/0)، (08/1)، (95/32)، (87/9) و متوسط تولید: (720/0)، (57/6)، (379/0)، (0/2)، (90/25)، (41/2) و کم تولید: (50/0)، (99/6)، (055/0)، (25/5) ، (35/8)، (02/6-) بود. نتایج همچنین نشان داد که اختلاف بین ماده خشك مصرفي روزانه با نیاز دام، بجز براي گاوهاي شیری ممتاز در ساير گروه های تولیدی گاوهای شیری با تولید متوسط ( 01/0> P) و گاوهای شیری پر تولید و کم تولید ( 05/0> P) معني دار بود. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار در ميزان مصرف و نياز انرژي خالص شيردهي نيز برای تمامی گروههای تولیدی: گاوشیری پر تولید، متوسط تولید و کم تولید ( 01/0> P) و ممتاز ( 05/0> P) بود. در خصوص میزان پروتئين خام مصرفی روزانه، نتایج نشان دهنده اختلاف معنی داری (05/0> P) بین میزان مصرف شده با مقادير مورد نياز در همه گروههای تولیدی بجز گاوهاي شیری کم توليد بود. تفاوت مصرف با مقادیر مورد نیاز کلسیم بجز در گاوهاي شیری کم تولید در سایر گــروها تفاوت معنی دار بود ( 01/0> P) اما این وضعیت برای فسفر به جز در گاوهای شیری متوسط و کم تولید، در سایر گروههای تولیدی تفاوت معنی دار بود (01/0> P). نتايج حاصله از اين تحقيق نشان داد كه در اغلب گاوداري هاي شیری مورد مطالعه، به جز در خصوص ماده معدنی فسفر، مصرف سایر مواد مغذی مورد بررسی بيشتر از ميزان احتياجات آنها بوده است.

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید