کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

پس مانده هاي ميوه و سبزيجات در ايران : طبق‌ بررسيهاي‌ متعددي‌ كه‌ كارشناسان‌ سازمان‌ بازيافت‌ و تبديل‌ مواد در كشور انجام‌ داده‌اند، روزانه‌ 200 تا 2۵0 تن‌ پس‌ مانده‌ انواع‌ ميوه‌ و سبزيجات‌ در ميدانهاي‌ ميوه‌ و تره‌بار تهران‌ انباشته ‌مي‌شود (1

پس مانده هاي ميوه و سبزيجات ميادين ميوه و تره بار در ماههاي تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر هر هفته يک بار به صورت تصادفي از ميدان تره بار کرج نمونه برداري شد. تجزيه شيميايي نمونه ها طبق روشهاي استاندارد آزمايشگاهي انجام شد. ميانگين ماده خشک، پروتئين خام، خاکستر خام، الياف خام، چربي خام، NFE، NFC، NDF، ADF، ليگنين، کلسيم و فسفر، بر حسب درصد و غلظت مس، روي و سرب بر حسب ميلي گرم در كيلوگرم و انرژي خام بر حسب کالري در گرم ماده خشک به ترتيب در فصل تابستان : 62/11، 73/14، 55/22، 24/12، 44/1، 04/49، 55/28، 71/32، 47/20، 57/3، 41/1، 34/0، 22/13، 74/61 ، 16/4 و 7/3308 و در فصل پاييز : 11/11، 3/13، 05/26، 3/12، 76/1، 57/46، 97/25، 9/32، 33/21، 66/3، 81/1، 32/0 ، 49/15، 41/91 ، 34/14 و 38/3152 بود. در فصل تابستان بين ماه هاي مختلف از نظر مقدار ماده خشک، خاكستر خام، NDF و فسفر تفاوت معني داري وجود داشت (05/0p<)، اما بين ساير ترکيبات شيميايي، تفاوت معني دار نبود. در فصل پاييز از نظر ماده خشک، ليگنين، مس و سرب تفاوت معنی داری بين ماه هاي مختلف وجود نداشت اما بين ساير ترکيبات شيميايي تفاوت معني دار وجود داشت(05/0p<). ميانگين کل ضرايب هضمي ماده خشک، ماده آلي و ماده آلي در ماده خشک به روش آزمايشگاهي در تابستان به ترتيب: 90/6±68/73، 03/7 ±32/77 و 95/7±0/60 درصد و در پاييز به ترتيب: 08/6±73/68 ، 14/6±61/72 و 1/7±67/53 درصد به دست آمد که بين ماههاي مختلف هر دو فصل تفاوت معني داري مشاهده نشد. ضرايب هضمي ماده خشک، ماده آلي، پروتئين خام، الياف خام، چربي خام، عصاره عاري از ازت و انرژي خام بر حسب ماده خشک در پس مانده هاي خشک شده دو فصل تابستان و پاييز به روش مستقيم (جمع آوري کل مدفوع) با استفاده از 4 راس گوسفند نر بالغ اخته شده نژاد زل اندازه گيري شد که ميانگين آن ها در تابستان به ترتيب: 32/1±22/56 ، 87/0±24/70 ، 2/1±44/66 ، 85/2±02/55 ، 98/1±11/59 ، 17/0±17/75 ، 38/1±38/68 درصد و مجموع مواد مغذي قابل هضم 57/0±9/50 درصد و در پاييز به ترتيب: 41/1±9/58 ، 32/1±63/73 ، 91/1±29/67 ، 27/4±2/59 ، 31/3±21/53 ، 59/0±08/80 ، 91/1±94/70 درصد و مجموع مواد مغذي قابل هضم 85/1±16/55 درصد به دست آمد. در آزمايش ديگري خصوصيات سيلويي پس مانده ها در هر يك از فصول تابستان و پاييز با سه سطح صفر، 2 و 4 درصد ملاس و چهار سطح 25، 30، 35 و 40 درصد ماده خشک اوليه در قالب طرح کاملا تصادفي به روش فاکتوريل مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس ارزيابي سيلوها در فصل تابستان سيلوي حاوي 4 درصد ملاس و 35 درصد ماده خشک اوليه با دارا بودن pH معادل 98/4 و نمره ارزيابي 6/16 از 20 و در فصل پاييز سيلوي حاوي 4 درصد ملاس و 30 درصد ماده خشک اوليه با دارا بودن pH معادل 27/4 و نمره ارزيابي 8/15 از 20 به عنوان سيلوي برتر شناخته شد. با توجه به نتايج به دست آمده چنين مي توان استنباط نمود که ارزش غذايي پس مانده هاي ميوه و سبزيجات به صورت خشک شده با علوفه خشک يونجه قابل مقايسه مي باشد.

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید