کشاورزیار | KeshavarzYar.com
... ورود به سایت

تب برفکی یکی از مسری ترین بیماریهای عفونی حیوانی است و بدلیل تاثیرات مخرب حاد روی تجارت دام و تولیدات دامی ، یکی از مهمترین بیماریهای فرامرزی بین المللی است. علایم کلینیکی بیماری ، زخمها و مهمترین چهرهای اپیدمیولوژی آن اغلب برای همه دست اندرکارن مشخص است

صول و کاربرد نقشه راه کنترل تب برفکی نقشه راه برای کنترل تب برفکی توسط سازمان خوارو بار جهانی برای کمک به کشورهایی که بیماری در انها آندمی می باشد تدوین شده است تا بتوانند تاثیرات مخرب بیماری و میزان ویروس را به مرور کاهش دهند. این نقشه راه توسط سازمان خوارو بار جهانی بعنوان ابزار کار در کشورهایی (منطقه ای) که دارای برنامه های کنترلی برای تب برفکی می باشند تدوین شده است و متعاقبا مشاوره های اختصاصی بصورت ابزار کار سازمان خوارو بار جهانی و سازمان جهانی بهداشت دام (FAO/OIE) در آمده است. پیش بینی میشود که این نقشه راه ستون اصلی استراتژی جهانی سازمان خواروبار جهانی و سازمان جهانی بهداشت دام که در دست تهیه و توسعه هست باشد. کشورهایی که معمولا عاری از بیماری هستند ولی به دلایلی موردی از آلودگی به بیماری را دارند در این نقشه راه منظور نمی گردند ولی به هر ترتیب می باید اقدامات لازم برای ریشه کنی بیماری و درخواست مجدد عاری بودن از بیماری را مستقیما از سازمان جهانی بهداشت دام بنمایند و در صورت تایید رسما بعنوان کشور عاری از بیماری شناخته شوند. امکان اینکه سازمان جهانی بهداشت دام بتواند برنامه ملی کنترل بیماری تب برفکی را در مراحل بالاتر نقشه را تایید نماید مد نظر قرار دارد که تصمیم مثبت در این زمینه بعهده کمیسیون متخصصین سازمان جهانی بهداشت دام و مجمع جهانی سازمان جهانی بهداشت دام گذاشته شده است. قسمت A استراتژی جهانی 1- متن استراتژی در بسیاری از کشورها ، دامپروری با توسعه اجتماعی – اقتصادی، ارزش گذاری منابع طبیعی و امنیت غذایی پایدار برای دامپروران خرده در ارتباط است. بنابراین نقش بسیار مهمی را در کاهش فقرجهانی که اولویت دولتها و دست اندرکاران توسعه هست دارد. دامپروری منشا تولید گوشت، شیر، کود ، نیروی حیوانی برای حمل ونقل و شخم زدن و بطور کلی منبع درآمدهای مالی می باشد. بعلاوه دامپروری با دیگر اجزای مهم اما کمتر محسوس مانند ذخیره های سرمایه ای و وضعیت اجتماعی در ارتباط است . در تمام جهان حدود 700 میلیون انسان فقیرمعیشتشان با دامپروری می گذرد. بیماریها مهمترین عوامل محدود کننده دامپروری هستند و تاثیرات مخربشان می تواند از کاهش بهره وری و تحدید بازار تا حذف کامل گله ها که منتج به از بین رفتن گوناگونی زیستی و ذخیره ژنتیکی باشد. بیماریهای مشترک تاثیر مخرب مستقیم روی سلامت انسان دارد مخصوصا برای جامعه دامدار. مبارزه با بیماریهای دامی در کشورهای در حال توسعه می تواند بطور مستقیم با کاهش فقر مرتبط میگردد که این مهم با ایجاد شغل ، ایجاد منابع مالی برای اموزش ، افزایش فرصتها برای تجارت دام و تولیدات دامی و تولید مواد خام برای صنعت مرتبط می گردد . نتایج و شدت بیماریهای عفونی ارتباط پیچیده بین عامل عفونی ، سیستمهای پرورش دامی و رفتار انسانی و محیط و مدیریت بیماری است و تنها موقعی می تواند موثر باشد که این عوامل همزمان بصورت راهکاری جامع مد نظر قرار گیرند.استراتژی " یک سلامت" چهارچوب مفهومی لازم را ارائه می نماید که به شکل راهکار چند رشته ای وچند گانه است و مناسب بیماریهای مشترک و همچنین بیماریهای دامی مانند تب برفکی که دارای تاثیرات مخرب روی معیشت مردم دارند می باشد. اعمال استراتژی جهانی کنترل بیماری تب برفکی فرصتی برای شروع فعالیتهایی است که نتیجه شایانی برای اینده کنترل تب برفکی دارد .همچنین فرصتی است مناسب برای بهبود کیفیت سرویسهای دامپزشکی و تقویت قابلیت و گنجایش انها برای مقابله و مبارزه با بیماریهای دامی بخصوص بیماریهای فرامرزی. کنترل جهانی تب برفکی تب برفکی یکی از مسری ترین بیماریهای عفونی حیوانی است و بدلیل تاثیرات مخرب حاد روی تجارت دام و تولیدات دامی ، یکی از مهمترین بیماریهای فرامرزی بین المللی است. علایم کلینیکی بیماری ، زخمها و مهمترین چهرهای اپیدمیولوژی آن اغلب برای همه دست اندرکارن مشخص است و تماما در متون علمی و مقالات تخصصی و وبسایتها و پورتالها و سمینارهای بین المللی بیان شده و قابل دسترسی است. بعضی از نقاط دنیا مانند امریکای مرکزی و شمالی و استرالیا-اقیانوسیه وضعیت عاری بودن از بیماری را برای چندین دهه حفظ کرده و در این راه موفقیت داشته اند. در سایر نقاط بخصوص اروپا ، امریکای جنوبی ، و اسیای جنوبی – شرقی ، شیوع تب برفکی بصورت قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. هرچند تب برفکی در بسیاری از کشورهای افریقایی ، خاور میانه و اسیا اندمی است و بعلاوه خطر این بیماری برای کشورهای عاری از بیماری بدلیل افزایش حمل و نقل بین المللی و تجارت دام و فراورهای دامی بشدت افزایش یافته است.بهترین دلیل این اپیدمی اخیر(2010-2011) بیماری در ژاپن ، کره جنوبی و کره شمالی می باشد. گرچه بیماری در اکثر این کشورها عملا ریشه کن شده است اما هزینه بعضی از آنها بسیار زیاد بوده است. به غیر از خسارات اقتصادی ، موارد وقوع تب برفکی و روش کنترل ان در کشورهای در حال توسعه همراه با کشتار شدید دامها ، نگرانیهای زیادی را به همراه دارد و نه تنها در جامعه دامداران که در کل جامعه انعکاس مطلوبی ندارد.در این ارتباط رفاه حیوانات ، موضوعات اخلاقی و تهدیدات احتمالی گوناگونی زیستی دامهای اهلی سوال برانگیز هستند. وضعیت جهانی تب برفکی بخصوص توسط سیستم اطلاع گیری سازمان جهانی بهداشت دام (WAHID/WAHID) با جمع آوری مستمرو انتشار رسمی داده ها مرتبط با موارد وقوع گزارش شده توسط کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) بخوبی مشخص و مستند سازی شده است. از ماه می 2012 از میان 178 کشور عضو سازمان جهانی بهداشت دام 102 کشور دارای وضعیت عاری از بیماری نبوده اند و 66 کشور رسما عاری از بیماری تشخیص داده شده اند ( 65 کشور بدون واکسیناسیون و یک کشور با واکسیناسیون) و ده کشور دارای زون عاری از بیماری هستند(6 کشور بدون واکسیناسیون و 4 کشور دارای زونهای با واکسیناسیون و یا بدون واکسیناسیون ). از میان 102 کشور که عاری از بیماری نیستند 6 کشور دارای وضعیت عاری از بیماری رسمی بودند که اخیرا تعلیق شده است. در کشورهایی که تب برفکی آندمی است بیماری اغلب کمتر از آنچه وقوع می یابد گزارش میشود اگر چه دامداران متحمل خسارات اقتصادی جدی در قالب تلفات نوزادان ، کاهش تولید شیرو باروری ، کاهش نیروی کار حیوانی در زمانهای بحرانی و کاهش یا تحدید دسترسی به بازار می شوند. تعداد زیادی از کشورها در حال توسعه دارای امکانات کافی برای بیماریهای دامی برای مبارزه با بیماریهای دامی مانند تب برفکی ندارند که در اینصورت تاثیر منفی روی امنیت غذایی و توسعه اقتصادی هم برای دامدارن خرده پا و زنجیره های با ارزش بیشتر سازمان یافته ای که خدمات شهری وبازارهای صادرات را سرویس می دهند. در افریقای جنوبی وضعیت با پیچیدگی بیشتری همراه است که بدلیل اندمی بودن سروتیپهای تیپ SAT در بوفالوهای افریقاییست که باعث پایداری این سروتیپها میشود.بعلاوه بعضی از روشهایی که برای کنترل بیماری در این منطقه اعمال میشود تاثرات منفی روی حفاظت حیات وحش و توریسم دارد که از نظر اقتصادی و رشد منطقه اهمیت زیادی دارند. جایی که بیماری بطور موثری کنترل می گردد ، منافع حاصل از آن تمام جامعه کشور را شامل میشود که طیف وسعیی از مصرف کنندگان که از پایداری و دسترسی کافی به تولیدات دامی منتفع میشوند تا دامداران که خسارات کمتری را خواهند داشت و بازار کافی در اختیارشان قرار میگیرد را در بر میگیرد و همچنین کسانی که به نحوی در ارتباط با دامداری قرار دارند و از این راه منبع بیشتری از تولیدات قابل قبول را دراختیارخواهند داشت. برای کشورهایی که دارای مرزها و سیستم تجارت مشترک هستند قطعا دارای منافع دوجانبه ای خواهند بود که برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند. برعکس کشوری که نمی تواند بیماری تب برفکی را کنترل نماید تاثیر مخرب و منفی روی همسایگان و شریک تجاری خواهند داشت. بهمین دلیل کنترل تب برفکی اقدامی عمومی سودمند در نظر گرفته میشود مفهومی که در چند سال گذشته ابعاد جهانی یافته است (کالاهای عمومی جهانی انهایی هستند که : تمایل به جهانی شدن دارند به شکلی که برای تمام کشورها ، گروه های جمعیت و نسلها سودمند هستند . بدنبال توصیه های اولین کنفرانس بین المللی تب برفکی که توسط سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) و سازمان خوارو بار جهانی(FAO) در اسانسیون پاراگوئه در سال 2009 برگزار گردید، هردوسازمان تحت لوای چهارچوب جهانی کنترل مستمر بیماریهای دامی فرامرزی (GF-TADs)، با یک استراتژی جهانی و برنامه اقدام جهانی ، کنترل تب برفکی را شروع نمودند. اولین طرح کلی در هفتاد و نهمین(79( مجمع عمومی نمایندگان کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت دام در ماه می 2011 ارائه شد. این استراتژی سپس با در نظر گرفتن تجربیات به دست امده در مناطق مختلف و نقطه نظرات بیان شده توسط نمایندگان کشورها و سازمانهای منطقه ای و همچنین نظر کارشناسان که شامل کارشناسان آزمایشگاهها و مراکز رفرانس سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان خوارو بار جهانی را نیز شامل گردید ، توسعه و تکمیل یافت . استراتژی جهانی راهکاری مرحله ای را برای بهبود گنجایش کنترل تب برفکی یک کشور بصورتی پایدار توصیه می کند، نقشه راه کنترل مستمر(PCP) ، که انتظار می رود تاثیری مثبت روی عملکرد سرویسهای دامپزشکی و به نوبه خود بهبود وضعیت سلامت دامها را در مجموع بدنبال داشته باشد. تمرکز استراتژی در مناطق جهان روی مکانهایی است که بیماری آندمی می باشد. چالش استراتژی جهانی در حال این است که چطور اطلاعات جاری تب برفکی را می توان به بهترین وجهی برای کنترل بیماری در مناطقی که بیشترین جمعیت دام وجود دارد و جایی که موقعیتهای اقتصادی اغلب با مشکل روبروست بکار گرفت. نتیجه موفقیت آمیز نه تنها برای کشورهایی که آلوده به تب برفکی هستند سودمندی زیادی را دارد که اکثر انها کشورهای در حال توسعه هستند ، بلکه برای کشورهای عاری ازبیماری نیز بسیار سودمند می باشد. سطوح ملی و منطقه ای اکثر مناطقی را که در آنها دخالت صورت میگیرد و اکثرفعالیتها در آنها صورت می پذیرد تشکیل می دهند . سطح جهانی متمرکز بر هماهنگی بین المللی و نمایش پیشرفت کلی است . برنامه طولانی مدت است و مدت زمانی بالغ بر 15 سال را در بر میگیرد که مشتمل بر فازهای 5 ساله خواهد بود و نقطه عطفهای شفاف و ارزشیابی مرتب برای ارزیابی پیشرفت فعالیت است. 2- تقویت سرویسهای دامپزشکی یکی از عناوین فرعی استراتژی جهانی کنترل تب برفکی "تقویت سیستمهای سلامت حیوانات از طریق بهبود کنترل بیماریهای مهم می باشد" . گرچه سیستمهای سلامت حیوانات به تمامی دست اندرکاران صنعت دام اطلاق میشود که در بهبود و حمایت از سلامت حیوانات شامل افراد حرفه ای سلامت حیوانات ( دامپزشکان و سایر افراد حرفه ای و طرفداران حمایت از حیوانات) و تولیدکنندگان دام و تجار دام . تمرکز اصلی در متن این استراتژی روی سرویسهای دامپزشکی می باشد که شامل دامپزشکان دولتی و بخش خصوصی و دیگرافراد حرفه ای سلامت حیوانات میشود. حمایت از توسعه ارتباط بین طرفهای دولتی و خصوصی قسمتی از استراتژی جهانی است و راهی است غیر مستقیم برای شرکت سایر دست اندرکارن صنعت دام بخصوص تولیدکنندگان دام در سیستم سلامت حیوانات می باشد. سرویسهای دامپزشکی هسته مرکزی سیستمی است که سلامت حیوانات و حفاظت تولیدات دامی را حمایت می کند . بنابراین به نوبه خود حامی معیشت تمام کسانی خواهد بود که در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی جهانی فعالیت دارند و فرصتهای مناسب را برای توسعه اقتصادی فراهم می اورد. برای اینکه سرویس دامپزشکی به نحو موثری عمل نماید نیازمند ساختار مناسب است که دارای سازمان دهی شفاف و سلسله مراتب باشد و دارای کادر موثر و اموزش دیده باشد و بودجه کافی برای فعالیتهای مدیریت بیماریها در اختیار داشته باشد. بدبختانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این اصول از کیفیت کافی برخوردار نیستند و بودجه مورد نیاز نیز کافی نیست . هماهنگی و کنترل سیاستها با کشورهای همسایه تحت موقعیتهای ضروری اغلب توصیه میشود برای مثال در مناطقی که حرکت دام از مرزها توسط عشایر انجام میگیرد. اقداماتی که برای کنترل تب برفکی انجام میگیرد در ارتباط با سرویس دامپزشکی موثر است و می تواند سودمندی وسیع تری را داشته باشد. اگر کشوری بتواند تب برفکی را با موفقیت کنترل کند برای مبارزه با سایر بیماریهای مهم دامی دیگر بخصوص بیماریهای فرامرزی امکانات موثر تری را در زمینه سرویسهای دامپزشکی بکار خواهد گرفت . ارزشیابی سیستمهای دامپزشکی سازمان جهانی بهداشت دام (OIE PVS) وسیله ایست که توسط ان کیفیت سرویسهای دامپزشکی در انطباق با استاندارهای سازمان جهانی بهداشت دام انجام می پذیرد.و در این ارتباط کشورها ضروریست بگونه ای حرکت نمایند که اختلافاتی که با استانداردها وجود دارد از بین رود (PVS Gap Analysis) .این ارزشیابی اولویت کشورها بخصوص در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای فرامرزی را مد نظر قرار می دهد. 3 - پیشگیری وکنترل سایر بیماریهای مهم دامی هزینه _ تاثیر استراتژی جهانی کنترل تب برفکی از طریق ارتباط مناسب با سایر فعالیتهای کنترل ، مراقبت و پایش بیماریهای افزایش خواهد یافت . بعلاوه فعالیتهایی که باید انجام گیرد تا پیشرفت در زمینه کنترل تب برفکی حاصل شود ، منتج به اطلاعات ارزشمند و قابلیتهایی مفید برای کنترل بیماریهای فرامرزی میشود. بیماریهایی که می تواند همراه با تب برفکی برای کنترل مورد نظر قرار گیرد عبارتند از : - در گاو : سپتی سمی خونریزی دهنده (HS) بروسلوز، پلوروپنومونی مسری گاوان ، شاربن و در بعضی مناطق بلک لگ و هاری. - در نشخوارکنندگان کوچک: طاعون نشخوارکنندگان کوچک ، آبله گوسفند و بز ، و بروسلوز. - در خوک : طاعون خوکی .(افریقایی و کلاسیک). لیست فوق جامع نیست و می توان بیماریهای دیگری را به تناسب نیاز واولویتها در یک کشور و یا منطقه به آن اضافه کرد . برای مثال در قسمتی از افریقا واکسیناسیون تب برفکی را می توان همراه با واکسیناسیون پلوروپنومونی مسری گاوان ، شاربن ، بلگ لگ ، و یا تب ساحل شرقی انجام داد و یا در قسمتی از اسیا انرا می توان با واکسیناسیون سپتی سمی هموراژیک وشاربن و بلک لگ همراه کرد. کمیته مشورتی منطقه ای چهارچوب جهانی بیماریهای فرامرزی محیط مناسبی است برای اینکه ترکیب مفید فعالیتها به منظور تطبیق اولویتهای منطقه هایی که در انها اعمال میشود بررسی گردد . 3- اهداف و نتایج مورد انتظار استراتژی جهانی: اهداف کلی استراتژی جهانی بهبود تولیدات دامی ، امنیت غذایی و فرصتهای اقتصادی بخصوص در کشورهای در حال توسعه و از بیم بردن فقر و افزایش درامد ها و بهبود معیشت دامداران خرده و تندرستی انسانها می باشد. همچنین استراتژی جهانی بر انست تا تولید وقابلیتهای صادرات و وضعیت کشورهای عاری از بیماری را حفظ نماید. هدف اختصاصی استراتژی جهانی کاهش تاثیرات مخرب تب برفکی در جهان با کاهش تعداد موارد وقوع بیماری و بهبود جهانی سلامت دام با کاهش تاثیرات مخرب سایر بیماریهای عفونی است از اجزای این استراتژی سه نتیجه مورد انتظار است متناظر به سه جزء : 1- تب برفکی در بیشتر کشورهای کنترل شده و در بعضی از کشورها ریشه کن گردیده است که امروزه عاری از بیماری نیستند ولی وضعیت عاری از بیماری دیگر کشورها حمایت میشود. 2- سرویس های دامپزشکی و و ساختار انها بهبود یافته است. 3- پیشگیری و کنترل سایر بیماریهای دامی بهبود یافته که در نتیجه استراتژی جهانی کنترل تب برفکی می باشد. ادامه دارد ...... تهیه و تنظیم : دکتر وحید عطارد منبع: سایت پسوک http://pasouk.ir/

0 : تعداد نظرات

تعداد امتیاز: 3

نظر بدهید و ستاره های امتیاز را انتخاب نمائید